top of page

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

E-SHOP MURÁNI - VÍNO ČAJKOV, s.r.o.

www.muranivino.sk

 

Význam pojmov

e-shop: počítačový systém umiestnený v sieti internet na internetovej stránke: www.muranivino.sk s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru a/alebo služieb u Predávajúceho.

Prevádzkovateľ: prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Muráni - Víno Čajkov, s. r. o., so sídlom Čajkov 255, 93524 Čajkov, Slovenská republika, IČO: 46033891, DIČ: 2023195262, IČ DPH: SK2023195262, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka . 28402/N (ďalej aj ako „Predávajúci“, alebo „Muráni - Víno Čajkov“).

 

Kontaktné údaje

Telefónne číslo: +421 948 501 758

E-mail: info@murani.sk

Zodpovedná osoba: Michal Muráni

Kupujúci: každá fyzická a právnická osoba, ktorá uzatvorila prostredníctvom e-shopu s Predávajúcim zmluvu na diaľku.

Spotrebiteľ: fyzická osoba – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar: všetky produkty ponúkané na predaj, uverejnené na stránke e-shopu.

Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie s Predávajúcim.

 

Článok I

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, prevádzkovaného na adrese www.muranivino.sk.

Súčasťou týchto Obchodných podmienok je aj Reklamačný poriadok vydaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ZOS), zákonom 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ZOS-PTD),  ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Obchodných podmienkach, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (OZ), ZOS a ZOS-PTD. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a ktoré nie sú výslovne upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1990 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení (ObZ).

Tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu. V prípade, že v kúpnej zmluve sú výslovne dojednané odchylné podmienky, alebo je dojednané, že aplikovanie niektorých ustanovení Obchodných podmienok je výslovne vylúčené, má takého odchylné dojednanie v kúpnej zmluve prednosť pred Obchodnými podmienkami.

 

Článok II – Objednávka-kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká potvrdením riadne vyplneného formulára objednávky tovarov, vybraných v procese objednávania v e-shope kupujúcim. Pre riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť všetky požadované údaje vo formulári elektronickej objednávky a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vytvorený e-mail s oznámením o zaradení objednávky do elektronického systému Predávajúceho, tzv. potvrdenie doručenia objednávky. Toto potvrdenie doručenia objednávky nie je akceptovaním objednávky-návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

Riadne uzavretú kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a Predávajúcim, ak právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

 

Článok III – Cena a platobné podmienky

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente akceptovania objednávky kupujúceho.

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

platba kartou online (Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron)

platba prostredníctvom účtu PayPal

platba pri osobnom prevzatí v prevádzke Predávajúceho: Muráni - Víno Čajkov, s.r.o., Čajkov 255, 93524.

platba vopred na základe zálohovej faktúry – tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho,

platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.

 

Článok III – Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu tovar do 3 dní od akceptovania objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je tovar na sklade Predávajúceho, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Ak sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru, a časť z nich nie je na sklade, Predávajúci bude o tejto skutočnosti, prípadne o možnosti postupného dodania objednaného tovaru po častiach, kupujúceho informovať.

Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná aj faktúra (daňový doklad), ako i ostatné dokumenty k tovaru.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar na základe akceptovanej objednávky dodávaný.

Predávajúci realizuje dodávku tovaru kupujúcemu týmito spôsobmi:

prostredníctvom kuriéra SDS – ZDARMA – pri objednávke nad 49,99 €. V prípade, že objednávka nepresiahne 49,99 €, cena za takúto dopravu je 6,50 € (vrátane DPH).

Po zaplatení kúpnej ceny na účet Predávajúceho je objednaný tovar vyzdvihnutý kuriérom a doručený priamo na adresu určenú kupujúcim najneskôr do 72 hodín od expedície.  Pri výbere tejto prepravy Vás bude kuriér kontaktovať na Vami zadané telefónne číslo ohľadom presného času doručenia,

 

Prechod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim na mieste uvedenom v akceptovanej objednávke kupujúceho.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim-spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci-spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

Článok IV – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Kupujúci-spotrebiteľ má podľa § 7 a nasl. ZOS PTD právo odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci-spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Kupujúci-spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na stránke www.muranivino.sk.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci-spotrebiteľ povinný doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla Predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať alebo osobne doručiť späť Predávajúcemu spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 ZOS PTD). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru vymedzeného v § 7 ods. 6 ZOS PTD.

Tovar vracaný Predávajúcemu zásielkou na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý.

Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar vrátane nákladov na dopravu (v súlade s § 9 ods. 3) ZOS PTD), ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu vrátený tovar alebo kupujúci-spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru – to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 

Článok V – Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu na základe akceptovanej objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy (akceptovaní objednávky), najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, napríklad prostredníctvom e-mailu,

 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, prípadne ďalšie doklady, predpísané platnými právnymi predpismi SR (najmä dodací list, faktúru).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je Predávajúci schopný dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito Obchodnými a Reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • pravdivo vyplniť objednávkový formulár a prevziať objednaný a dodaný tovar,

 • zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci Predávajúcemu súhlas poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno/obchodné meno, adresa, telefón).

Internetová stránka www.muranivino.sk je primárne určená užívateľom starším ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol (delikatesy, nealko nápoje, darčeky, doplnky, a pod.).

 

Článok VI – Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje fyzických osôb sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 9/46/ES (Nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ZOOÚ).

Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Nariadenia GDPR a ZOOÚ.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v § 19 a nasl. ZOOÚ, a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby  § 21 ZOOÚ spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,

 • právo na opravu osobných údajov – § 22 ZOOÚ vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,

 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 ZOOÚ využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby Prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 ZOOÚ uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,

 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 ZOOÚ,

 • právo na prenosnosť osobných údajov,

 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracovávané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovávaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.

Tieto stránky môžu v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného formulára na objednávanie tovaru – meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.

Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčné a kvalitné služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu desiatich rokov od času poslednej objednávky. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu) alebo kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom marketingovom e-maile.

 

Článok VII – Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov

spoločnosť Muráni - Víno Čajkov, s.r.o., so sídlom Čajkov 255, 935 24, Slovenská republika, IČO: 43033891, DIČ: 2023195262, IČ DPH: SK2023195262, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka . 28402/N (ďalej aj ako „Predávajúci“, alebo „Muráni - Víno Čajkov“) je prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shopu) umiestneného na internetovej adrese: www.muranivino.sk, pričom v tejto súvislosti Muráni - Víno Čajkov spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti poskytujeme dotknutým osobám v súlade s článkom 13 Nariadenia GDPR nasledovné informácie:

1. Prevádzkovateľ

Osobné údaje dotknutých (fyzických) osôb spracúva spoločnosť̌ Muráni - Víno Čajkov, s.r.o., so sídlom Čajkov 255, 935 24, Slovenská republika, IČO: 43033891, DIČ: 2023195262, IČ DPH: SK2023195262, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka . 28402/N, ktorá́ určila účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

Tel.: +421 948 501 758  E-mail: info@murani.sk

Kontakt pre akékoľvek otázky tykajúce sa ochrany osobných údajov: info@murani.sk

2. Účely spracúvania, na ktoré́ sú́ osobné údaje určené́ a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom a na nasledovné účely:

 • Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne a včasné dodanie objednaného tovaru (vrátane fakturácie a účtovných povinností našej Spoločnosti) na právnom základe plnenie zmluvy;

 • Vaše osobné údaje získané priamo pri registrácii, ktorú Vám umožňujeme vykonať za účelom vytvorenia Vášho osobného účtu (registrácie) v e-shope na stránke www.muranivino.sk pre uľahčenie Vašich ďalších prípadných objednávok tovaru na základe Vášho súhlasu;

 • Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zasielanie spravodajov našej Spoločnosti na právnom základe nášho oprávneného záujmu (ak ste náš zákazník) alebo na základe Vášho súhlasu (ak ešte nie ste náš zákazník).

3. Naše oprávnené záujmy

Je naším oprávneným záujmom, aby ste sa dozvedeli o rôznych akciách, nových ponukách a/alebo zľavách na našom e-shope, ktoré môžete využiť, pričom Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme Vám tieto informácie mohli poskytnúť.

4. Príjemcovia:

 • Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje

 • účtovníkom (vrátane externých) našej Spoločnosti;

 • dopravcom, s ktorými naša Spoločnosť spolupracuje pri dodaní tovaru Vám ako dotknutej osobe;

 • správcovi webovej stránky našej Spoločnosti.

5. Doba uchovávania osobných údajov:

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie práv a povinností vyplývajúcich z nášho vzťahu, a ďalej po dobu, ktorú sme povinní ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Práva dotknutej osoby:

Dovoľujeme si Vás informovať, že ako dotknutá osoba máte:

 • právo požadovať od našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.

7. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to napr. prostredníctvom formulára „ODVOLANIE SÚHLASU“, ktorý nájdete na našej stránke a ktorý môžete zaslať našej Spoločnosti e-mailom na adresu: info@murani.sk alebo poštou na adresu: Čajkov 255, 935 24.

 

Článok VIII – REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Úvodné ustanovenia

Predávajúci vydáva v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ZOS) a s § 612 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (OZ) tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií kupujúcich-spotrebiteľov v súvislosti s kúpou tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej stránke www. muranivino.sk

Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 ZOS umiestnený na internetovej stránke e-shopu Predávajúceho – www.muranivino.sk

 

2. Zodpovednosť za vady tovaru

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť prepravcovi ako aj Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Pokiaľ je transportné balenie opatrené páskou Predávajúceho alebo prepravcu a táto je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu zásielky a pokiaľ skutočnosti nasvedčujú, že zásielka bola neoprávnene otvorená, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu bez uvedenia porušenia zásielky Kupujúci totiž potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

V zmysle príslušných zákonných ustanovení OZ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nevhodného skladovania, používania, a/alebo nesprávneho zásahu.

Napriek ustanoveniu písm. c) tohto odseku Predávajúci nezodpovedá za vady v prípadoch, ak:

 • kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,

 • je tovar kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,

 • pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena,

 • kupujúci neskladoval tovar, ktorým sú potraviny, alebo víno alebo obdobný produkt, v podmienkach, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie ich kvality a zdravotnej neškodnosti.

 

3. Záručná doba

Záručná doba, resp. je dĺžka sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie výslovne na vedomie, že doba minimálnej trvanlivosti potravín sa výslovne neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10% obj., všetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje vyrábané z ovocia a hrozna (vyhl. č. 127/2012 Z. z.).

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Účtovný doklad slúži ako záručný list a tiež zároveň aj dôkaz o začatí plynutia záručnej doby.

Začiatok plynutia záručnej doby

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tomto uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje písomne poštou u Predávajúceho na adrese: Muráni - Víno Čajkov, s.r.o., so sídlom Čajkov 255, 935 24, Slovenská republika, IČO: 46033891 alebo na e-mailovej adrese: info@murani.sk.

Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

 • najneskôr do uplynutia záručnej doby,

 • pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po ich kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. Uvedené lehoty sa nevzťahujú na reklamáciu nesprávne účtovanej platby. Takúto platbu je kupujúci povinný reklamovať bezprostredne po nákupe.

Pri reklamovaní vady poštou je kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a svoje kontaktné údaje. Reklamáciu je možné podať aj elektronicky s priloženými naskenovanými dokladmi.

 

5. Povinnosti Predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

Prijatie reklamácie:

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp.  ním poverená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto Reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

Spôsob vybavenia reklamácie:

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to nasledovne:

 • ihneď,

 • v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

 • v prípadoch, keď je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Zamietnutie reklamácie:

 • reklamáciu tovaru uplatnenú počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok nie je možné od kupujúceho žiadať úhradu nákladov spojených s týmto odborným posúdením a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením,

 • v prípade reklamácie tovaru uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy, ktorú Predávajúci odmietol, je Predávajúci povinný v doklade o odmietnutí reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie Predávajúcim určenej osobe,  všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

Vybavenie reklamácie:

 • po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie.

 

6. Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

Odstrániteľné vady tovaru:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci však môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bez vád, ak to Kupujúcemu nespôsobuje vážne ťažkosti.

Neodstrániteľné vady tovaru.

Vady sa považujú za neodstrániteľné, ak

 • vadný tovar nie je možné opraviť – ak sú preukázateľne narušené kvalitatívne vlastnosti tovaru potravinárskeho charakteru,

 • ide o väčší počet vád tovaru,

 • ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru,

 • ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

7. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 1.1.2019

bottom of page