top of page

Ochrana osobných údajov

Článok VI – Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje fyzických osôb sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 9/46/ES (Nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ZOOÚ).

Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Nariadenia GDPR a ZOOÚ.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v § 19 a nasl. ZOOÚ, a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby  § 21 ZOOÚ spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,

 • právo na opravu osobných údajov – § 22 ZOOÚ vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,

 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 ZOOÚ využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby Prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 ZOOÚ uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,

 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 ZOOÚ,

 • právo na prenosnosť osobných údajov,

 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracovávané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovávaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.

Tieto stránky môžu v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného formulára na objednávanie tovaru – meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.

Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčné a kvalitné služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu desiatich rokov od času poslednej objednávky. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu) alebo kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom marketingovom e-maile.

 

Článok VII – Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov

spoločnosť Muráni - Víno Čajkov, s.r.o., so sídlom Čajkov 255, 935 24, Slovenská republika, IČO: 43033891, DIČ: 2023195262, IČ DPH: SK2023195262, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka . 28402/N (ďalej aj ako „Predávajúci“, alebo „Muráni - Víno Čajkov“) je prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shopu) umiestneného na internetovej adrese: www.muranivino.sk, pričom v tejto súvislosti Muráni - Víno Čajkov spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti poskytujeme dotknutým osobám v súlade s článkom 13 Nariadenia GDPR nasledovné informácie:

1. Prevádzkovateľ

Osobné údaje dotknutých (fyzických) osôb spracúva spoločnosť̌ Muráni - Víno Čajkov, s.r.o., so sídlom Čajkov 255, 935 24, Slovenská republika, IČO: 43033891, DIČ: 2023195262, IČ DPH: SK2023195262, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka . 28402/N, ktorá́ určila účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

Tel.: +421 948 501 758  E-mail: info@murani.sk

Kontakt pre akékoľvek otázky tykajúce sa ochrany osobných údajov: info@murani.sk

2. Účely spracúvania, na ktoré́ sú́ osobné údaje určené́ a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom a na nasledovné účely:

 • Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne a včasné dodanie objednaného tovaru (vrátane fakturácie a účtovných povinností našej Spoločnosti) na právnom základe plnenie zmluvy;

 • Vaše osobné údaje získané priamo pri registrácii, ktorú Vám umožňujeme vykonať za účelom vytvorenia Vášho osobného účtu (registrácie) v e-shope na stránke www.muranivino.sk pre uľahčenie Vašich ďalších prípadných objednávok tovaru na základe Vášho súhlasu;

 • Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zasielanie spravodajov našej Spoločnosti na právnom základe nášho oprávneného záujmu (ak ste náš zákazník) alebo na základe Vášho súhlasu (ak ešte nie ste náš zákazník).

3. Naše oprávnené záujmy

Je naším oprávneným záujmom, aby ste sa dozvedeli o rôznych akciách, nových ponukách a/alebo zľavách na našom e-shope, ktoré môžete využiť, pričom Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme Vám tieto informácie mohli poskytnúť.

4. Príjemcovia:

 • Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje

 • účtovníkom (vrátane externých) našej Spoločnosti;

 • dopravcom, s ktorými naša Spoločnosť spolupracuje pri dodaní tovaru Vám ako dotknutej osobe;

 • správcovi webovej stránky našej Spoločnosti.

5. Doba uchovávania osobných údajov:

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie práv a povinností vyplývajúcich z nášho vzťahu, a ďalej po dobu, ktorú sme povinní ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Práva dotknutej osoby:

Dovoľujeme si Vás informovať, že ako dotknutá osoba máte:

 • právo požadovať od našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,

 • právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.

7. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to napr. prostredníctvom formulára „ODVOLANIE SÚHLASU“, ktorý nájdete na našej stránke a ktorý môžete zaslať našej Spoločnosti e-mailom na adresu: info@murani.sk alebo poštou na adresu: Čajkov 255, 935 24

bottom of page