top of page

Vrátenie a reklamácia tovaru

 

Článok IV – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Kupujúci-spotrebiteľ má podľa § 7 a nasl. ZOS PTD právo odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci-spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Kupujúci-spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na stránke www.muranivino.sk.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci-spotrebiteľ povinný doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla Predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať alebo osobne doručiť späť Predávajúcemu spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 ZOS PTD). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru vymedzeného v § 7 ods. 6 ZOS PTD.

Tovar vracaný Predávajúcemu zásielkou na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý.

Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar vrátane nákladov na dopravu (v súlade s § 9 ods. 3) ZOS PTD), ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu vrátený tovar alebo kupujúci-spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru – to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 

Článok VIII – REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Úvodné ustanovenia

Predávajúci vydáva v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ZOS) a s § 612 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (OZ) tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií kupujúcich-spotrebiteľov v súvislosti s kúpou tovaru prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej stránke www. muranivino.sk

Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 ZOS umiestnený na internetovej stránke e-shopu Predávajúceho – www.muranivino.sk

2. Zodpovednosť za vady tovaru

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť prepravcovi ako aj Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Pokiaľ je transportné balenie opatrené páskou Predávajúceho alebo prepravcu a táto je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu zásielky a pokiaľ skutočnosti nasvedčujú, že zásielka bola neoprávnene otvorená, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu bez uvedenia porušenia zásielky Kupujúci totiž potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

V zmysle príslušných zákonných ustanovení OZ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nevhodného skladovania, používania, a/alebo nesprávneho zásahu.

Napriek ustanoveniu písm. c) tohto odseku Predávajúci nezodpovedá za vady v prípadoch, ak:

 • kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,

 • je tovar kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,

 • pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena,

 • kupujúci neskladoval tovar, ktorým sú potraviny, alebo víno alebo obdobný produkt, v podmienkach, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie ich kvality a zdravotnej neškodnosti.

3. Záručná doba

Záručná doba, resp. je dĺžka sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie výslovne na vedomie, že doba minimálnej trvanlivosti potravín sa výslovne neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10% obj., všetky druhy hroznových vín a ovocných vín vrátane dezertných a aromatizovaných a sýtených a obdobné nápoje vyrábané z ovocia a hrozna (vyhl. č. 127/2012 Z. z.).

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Účtovný doklad slúži ako záručný list a tiež zároveň aj dôkaz o začatí plynutia záručnej doby.

Začiatok plynutia záručnej doby

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tomto uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje písomne poštou u Predávajúceho na adrese: Muráni - Víno Čajkov, s.r.o., so sídlom Čajkov 255, 935 24, Slovenská republika, IČO: 46033891 alebo na e-mailovej adrese: info@murani.sk.

Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

 • najneskôr do uplynutia záručnej doby,

 • pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po ich kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. Uvedené lehoty sa nevzťahujú na reklamáciu nesprávne účtovanej platby. Takúto platbu je kupujúci povinný reklamovať bezprostredne po nákupe.

Pri reklamovaní vady poštou je kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a svoje kontaktné údaje. Reklamáciu je možné podať aj elektronicky s priloženými naskenovanými dokladmi.

5. Povinnosti Predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

Prijatie reklamácie:

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp.  ním poverená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto Reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

Spôsob vybavenia reklamácie:

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to nasledovne:

 • ihneď,

 • v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

 • v prípadoch, keď je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Zamietnutie reklamácie:

 • reklamáciu tovaru uplatnenú počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok nie je možné od kupujúceho žiadať úhradu nákladov spojených s týmto odborným posúdením a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením,

 • v prípade reklamácie tovaru uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy, ktorú Predávajúci odmietol, je Predávajúci povinný v doklade o odmietnutí reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie Predávajúcim určenej osobe,  všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

Vybavenie reklamácie:

 • po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie.

6. Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

Odstrániteľné vady tovaru:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci však môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bez vád, ak to Kupujúcemu nespôsobuje vážne ťažkosti.

Neodstrániteľné vady tovaru.

Vady sa považujú za neodstrániteľné, ak

 • vadný tovar nie je možné opraviť – ak sú preukázateľne narušené kvalitatívne vlastnosti tovaru potravinárskeho charakteru,

 • ide o väčší počet vád tovaru,

 • ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru,

 • ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

bottom of page